Rekrutacja do LO w Lidzbarku

Ósmoklasiści!

Świadectwa ukończenia szkoły składamy w holu w budynku LO w Lidzbarku lub przesyłamy pocztą tradycyjną. Przychodząc do szkoły należy przestrzegać zasad sanitarnych –  zakryte usta i nos i zachować odległość od innych, obowiązującą w przestrzeni publicznej.

Nie przyjmujemy skanów świadectw . Pocztą elektroniczną można przesłać do 26 czerwca  2020 podanie. Po tym terminie podanie dostarczamy razem ze świadectwem do budynku szkoły lub pocztą tradycyjną.

Ważne terminy:

1. Składanie podań o przyjęcie do klas pierwszych do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15:00.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej nastąpić powinno w terminie od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty powinno nastąpi w okresie od 31 lipca 2020 ( piątek) do 4 sierpnia 2020 r. ( wtorek)

4. Weryfikacja podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów kryteriów i warunków wymienionych w regulaminu potrwa do 11 sierpnia 2020 r. (wtorek).

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 12 sierpnia 2020 r. (środa) do godz. 12:00.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty powinno nastąpić w okresie od 13 sierpnia ( czwartek) do 18 sierpnia ( wtorek) do godz. 15.00. , o ile oryginały dokumentów nie zostały złożone wcześniej.

7. Złożenie oryginalnych dokumentów do 4 sierpnia 2020r. lub ich uzupełnienie do 18 sierpnia 2020r. jest jednoznaczne z potwierdzeniem woli uczęszczania do szkoły.

8. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych klas nastąpi 19 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz.10:00.