Radiowęzeł

Regulamin Pracowni Radiowęzeł

1. Cele i zadania Radiowęzła Szkolnego:

– pełnienie funkcji rozrywkowej, edukacyjnej i informacyjnej

– współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, organami Samorządu Uczniowskiego, Wolontariatem Szkolnym.

2. Radiowęzeł zrzesza uczniów prawdziwie zaangażowanych i zainteresowanych tą formą działalności.

3. Radiowęzeł działa zgodnie z przyjętym regulaminem i planem pracy.

4. Na początku roku szkolnego przeprowadza się rekrutację do Radiowęzła. Osobami odpowiedzialnymi za powołanie zespołu są nauczyciele: opiekun i koordynator. W miarę potrzeb uzupełniany jest skład osobowy Radiowęzła.

5. Opiekunem Radiowęzła jest nauczyciel powołany przez Dyrektora Szkoły.

6. Redakcja Radiowęzła jest podzielona na zespoły pracujące w poszczególne dni tygodnia. Dyżury zmieniane są cyklicznie według przyjętego harmonogramu.

7. Redakcja Radiowęzła wybiera Szefa, który nadzoruje pracę całego zespołu – Radiowęzeł nie może być „martwy”.

8. Szef całego zespołu powinien być osobą odpowiedzialną, lubianą, twórczą, śmiałą, niekonfliktową, asertywną, empatyczną, z poczuciem humoru.

9. Radiowęzeł pracuje podczas przerw 10 i 20- minutowych od poniedziałku do piątku wg przyjętego harmonogramu dyżurów.

10. Radiowęzeł aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

11. Dzień szkolnego Radiowęzła posiada ramówkę:

– informacje ogólne: data, imieniny, pogoda, ile pozostało do końca roku szkolnego;

– Szkolny Serwis Informacyjny (nieobecni nauczyciele, planowane imprezy, spotkania z rodzicami, wycieczki klasowe, informacje o konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp.);

– ogłoszenia szkolne;

– koncert życzeń.

12. Redakcja odpowiada za prezentowane audycje. Programy przygotowane przez zespół dyżurujący nie mogą zawierać zwrotów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych bądź godzących w uczucia innych lub dobre imię szkoły.

13. Muzyka jest tylko odtwarzana z oryginalnych płyt. W pracowni Radiowęzła zakazane jest ściąganie nielegalnych utworów muzycznych z Internetu.

14. Radiowęzeł dostosowuje prezentowaną audycję do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych, świąt państwowych, rocznic itp.

15. W pomieszczeniu Radiowęzła mogą przebywać tylko uczniowie dyżurujący.

16. Zespół Radiowęzła dba o estetyczny wygląd pomieszczenia, wystrój wnętrza powinien być zgodny z jego przeznaczeniem (plakaty, dyskografie, płytoteka itp.)

17. Po dyżurze wyznaczone osoby sprzątają pomieszczenie.

18. Klucz do pomieszczenia znajduje się w Sekretariacie Szkoły. Dostęp do klucza ma prawo Dyrektor Szkoły, opiekun oraz członkowie zespołu.

19. Po zakończeniu swojej pracy dyżurni zobowiązani są zwrócić klucze do Sekretariatu Szkoły.

20. Członkowie Radiowęzła są odpowiedzialni za używany sprzęt, dbają o jego właściwe wykorzystanie i stan techniczny.

21. Wszelkie uszkodzenia są zgłaszane opiekunowi.

22. Zespół Radiowęzła prowadzi zeszyt dyżurów.

23. Radiowęzeł jest organizacją otwartą na inicjatywy płynące z zewnątrz.

24. Regulamin jest dokumentem otwartym i podlega ewaluacji, nowe pomysły są na bieżąco wprowadzane do jego treści.

25. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 80 z 2000r. poz.904, Dz.U. z 2002 r. Nr 197 poz.1662) i ostatnią jej nowelizacja uchwaloną przez Sejm 1 kwietnia 2004 roku (Dz. U z 2004 r. Nr 91 poz.869) instytucje oświatowe, w tym szkoły, mogą bez zgody twórców artystów wykonawców, producentów, nadawców, wydawców i bez zapłaty im wynagrodzenia korzystać z rozpowszechnionych utworów i pozostałych dóbr pokrewnych, w celach dydaktycznych.