Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności LO Lidzbark

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej LO Lidzbark.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pomimo starań redaktorów strony internetowej, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty (pliki DOC, PDF itp.) spełniają wymogi dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edyta Naworska.
 • E-mail: lidzbarklo3@wp.pl
 • Telefon: 236961318

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. K. Baczyńskiego w Lidzbarku
 • Adres: ul. Garbuzy 20
  13-230 Lidzbark
 • E-mail: lidzbarklo3@wp.pl
 • Telefon: 236961318

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści sie w budynku przy ul. Garbuzy 20. Do budynku prowadza dwa wejścia : jedno od ul. Garbuzy, drugie wejście  od strony parkingu miejskiego prowadzące do sali gimnastycznej.  Szkoła jest częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo prowadzi bramą od strony parkingu do bocznego wejścia do budynku sali gimnastycznej. Placówka jest wyposażona w platformę schodową, która umożliwia dostanie sie na parter budynku. Platforma schodowa ma oznaczenie w alfabecie Braille’a.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, drzwi toalety są oznakowane. Wyposażenie toalety przystosowane jest do wymagań osób niepełnosprawnych.

Na parkingu miejskim przyległym do budynku szkoły wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.