Konkurs „SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę”

Organizatorem konkursu jest Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu
działdowskiego.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do twórczej aktywności, rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych, popularyzacja czytelnictwa poprzez
zainteresowanie grafiką książki, zachęcanie do czytania, rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 fotografię. Oceniane będą wyłącznie
prace wykonane samodzielnie, a nie przez zespoły autorskie.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie projektu w formie
sleeveface, czyli zdjęcia, którego elementem jest okładka książki częściowo
zasłaniająca fotografowaną osobę – w taki sposób, aby stanowiły spójną całość.

Nie zezwala się stosowania fotomontażu, kolaży polegających na łączeniu
elementów pochodzących z różnych plików zdjęciowych.

Zdjęci mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe, czarno-białe.

Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej zgłaszane
oraz nagradzane w innych konkursach.

Pracę zapisaną w formacie JPG należy przesłać mailowo w formie załącznika
na adres pbp.wypozyczalnia@gmail.com
Nazwa przesłanego pliku powinna zawierać kolejno: imię, nazwisko, skróconą
nazwę szkoły (np.: Jan_Kowalski_LO nr _w_Działdowie). W temacie e-maila
należy wpisać hasło KONKURS, natomiast w treści e-maila: imię, nazwisko, klasę
i pełną nazwę szkoły oraz kontakt telefoniczny.
Razem z pracą konkursową należy przesłać mailowo w formie skanu lub
czytelnego zdjęcia Oświadczenie (załącznik do Regulaminu) podpisane
odręcznie przez uczestnika konkursu oraz – w przypadku osób niepełnoletnich
– przez rodzica/opiekuna. Prace bez przesłanego odręcznie podpisanego
Oświadczenia zostaną wyłączone z udziału w konkursie.
Projekt powinien być pracą autorską o oryginalnym pomyśle stworzonym przez
uczestnika konkursu.

REGULAMIN